Cytat miesiąca

 

"Cóż to takiego jest wiedza?
Nic innego jak zapisane doświadczenie."

Thomas Carlyle

 

Wspomaganie Placówek Oświatowych

Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu wraz ze swoimi filiami realizuje zadania w zakresie procesu wspomagania szkół i placówek oraz pracujących w nich nauczycieli zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych (Dz.U. 2013 poz. 369). Obowiązkiem biblioteki jest:

 • Organizowanie i prowadzenie wspomagania bibliotek szkolnych polegające na zaplanowaniu i przeprowadzeniu w związku z potrzebami szkoły lub placówki działań, mających na celu poprawę jakości pracy szkoły lub placówki, obejmujących:
 • pomoc w diagnozowaniu potrzeb szkoły lub placówki,
 • ustalenie sposobów działania prowadzących do zaspokojenia potrzeb szkoły lub placówki,
 • zaplanowanie form wspomagania i ich realizację,
 • wspólną ocenę efektów realizacji zaplanowanych form wspomagania i opracowanie wniosków z ich realizacji;
 • Organizowanie i prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli, którzy w zorganizowany sposób współpracują ze sobą w celu doskonalenia swojej pracy, w szczególności przez wymianę doświadczeń.
 • Upowszechnianie czytelnictwa wśród użytkowników biblioteki i uczniów wszystkich rodzajów szkół. 
 • Rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży.
 • Pomoc nauczycielom zasadniczych szkół zawodowych realizujących kształcenie dualne w ramach praktycznej nauki zawodu.
 • Prowadzenie zajęć z edukacji czytelniczej, informacyjnej i medialnej dla nauczycieli.
 • Prowadzenie doskonalenia zawodowego nauczycieli poprzez pogłębianie wiedzy merytorycznej.
 • Doskonalenie warsztatu pracy, organizacji i zarządzania biblioteką szkolną i pedagogiczną – wymiana doświadczeń.
 • Prowadzeniu działalności edukacyjnej i kulturalnej poprzez organizowanie konkursów plastycznych, literackich, recytatorskich, spotkań autorskich, wystaw okolicznościowych i promujących twórczość nauczycieli.
 • Upowszechnianie dobrych praktyk.

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/2020

 1. Profilaktyka uzależnień w szkołach i placówkach oświatowych.
 2. Wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych.
 3. Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. 
 4. Rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów.
 5. Rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych uczniów, w tym bezpieczne i celowe wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego.
 6. Tworzenie oferty programowej w kształceniu zawodowym. Wdrażanie nowych podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego.