Biblioteka świadczy dodatkowe usługi: bibliograficzne, informacyjne, wypożyczeń międzybibliotecznych i skanowania.

Biblioteka świadczy dodatkowe usługi: bibliograficzne, informacyjne, wypożyczeń międzybibliotecznych i skanowania.

Zamów skan na e-mail

Zamów skan na e-mail

Zasady korzystania z usługi "Zamów skan na e-mail":

 1. Skanowane będą wyłącznie publikacje niedostępne w pełnotekstowych bazach danych oferowanych przez Bibliotekę i niedostępne do wypożyczenia
 2. Zamówić skan można poprzez pocztę elektroniczną, telefonicznie lub osobiście w placówce
 3. W zamówieniu podać należy: - książka: sygnatura / autora / tytuł / zakres stron - artykuł w czasopiśmie:/autora i tytuł artykułu / tytuł czasopisma/ rocznik / numer / zakres stron
 4. Jednorazowo można zamówić maksymalnie do 22 stron (fragmentu książki i/lub artykułu z czasopisma).
 5. Zamówienia realizowane będą w kolejności wpływu. Ze względu na liczbę zamówień, czas oczekiwania na potwierdzenie i realizację zamówienia może być wydłużony.
 6. Usługa nie obejmuje skanowania: - całych książek, - materiałów wydanych przed 1950 rokiem, - zbiorów specjalnych, - publikacji zawierających wyraźne zastrzeżenie niepozwalające na kopiowanie całości lub części.
 7. Biblioteka ma prawo odmówić wykonania skanów materiałów znajdujących się w złym stanie technicznym.
 8. Z przesłanych materiałów można korzystać w ramach dozwolonego użytku osobistego (art. 23 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych) oraz dydaktycznego (art. 27 Ustawy). Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za naruszenia prawa autorskiego dokonane przez osobę składającą zamówienie.

Wypożyczenia międzybiblioteczne

Wypożyczenia międzybiblioteczne

W ramach wypożyczeń międzybibliotecznych Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu może sprowadzić z innych bibliotek na terenie kraju książki, których nie posiada w swoich zasobach oraz których brak w innych bibliotekach na terenie Sieradza.

 1. Sprowadzone mogą być książki naukowe i popularnonaukowe oraz w uzasadnionych przypadkach beletrystyczne, w ilości nie większej niż trzy woluminy.
 2. Z wypożyczeń międzybibliotecznych mogą korzystać tylko użytkownicy biblioteki i jej filii posiadający niezablokowane konto elektroniczne oraz aktualną kartę biblioteczną.
 3. Przyjmowanie zamówień i udostępnianie sprowadzanych książek odbywać się będzie w siedzibie BP w Sieradzu, ul. Jagiellońska 2.
 4. Koszty związane ze sprowadzeniem i odesłaniem książek pokrywa użytkownik po złożeniu zamówienia. Opłatę uiszcza dyżurującemu bibliotekarzowi w wysokości aktualnej taryfy Poczty Polskiej lub innego dostawcy - przewoźnika.
 5. Książek sprowadzonych z innych bibliotek nie udostępnia się na zewnątrz.
 6. Z książek korzystać można jedynie w Wydziale Informacji i Instruktażu Metodycznego, lub innym miejscu na terenie biblioteki wskazanym przez bibliotekarza.
 7. Czas korzystania ze zbiorów określa biblioteka, która je wypożyczyła. Reprografia materiałów bibliotecznych odbywa się z uwzględnieniem zasad i warunków podanych przez bibliotekę, z której książkę sprowadzono i zgodnie z prawem autorskim.